Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej


Organizatorzy:

Oddział Bydgoszcz Federacji Caecilianum

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy

Założenia i cele konkursu:

 • popularyzacja polskiej i obcej sakralnej twórczości chóralnej, nawiązującej do tradycji muzycznych Wielkiego Postu,
 • konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego chórów,
 • wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami,
 • prezentacja historii i kultury Bydgoszczy.

Termin i miejsce:

20-21 marca 2015 r.
Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry i zespoły wokalne w jednej z kategorii:

  A. chórów dziecięcych do lat 12

  B. chórów dziecięcych do lat 16

  C. chórów młodzieżowych

  D. chórów jednorodnych

  E. chórów mieszanych

  F. chórów kameralnych

  G. zespołów wokalnych

  H. scholi gregoriańskich


  Kategoria Liczba chórzystów
  Wiek chórzystów

  * 20% składu może nie spełniać kryterium wieku

  Utwory a cappella

  ** dopuszcza się wykonanie monodii religijnej,
  np. chorału gregoriańskiego (maksymalnie jeden utwór)

  A bez ograniczeń do lat 12* przynajmniej jeden 2-głosowy
  B bez ograniczeń do lat 16* przynajmniej jeden 3-głosowy
  C bez ograniczeń do lat 20* wszystkie co najmniej 3-głosowe**
  D bez ograniczeń bez ograniczeń wszystkie co najmniej 3-głosowe**
  E bez ograniczeń bez ograniczeń wszystkie co najmniej 4-głosowe**
  F do 24 osób bez ograniczeń wszystkie co najmniej 4-głosowe**
  G do 12 osób bez ograniczeń wszystkie co najmniej 3-głosowe**
  H bez ograniczeń bez ograniczeń monodia religijna


 • wykonawcy będą oceniani w pasmach wg punktacji,
 • repertuar musi obejmować tylko utwory a cappella, zróżnicowane stylowo, dające możliwość wielostronnej prezentacji zespołu,
 • należy wykonać wyłącznie kompozycje sakralne, w tym dwie o tematyce pasyjnej lub wielkopostnej, zaś pozostałe utrzymane w podobnym charakterze
  (tzn. z wyłączeniem kolęd, utworów o tematyce adwentowej i wielkanocnej),
 • repertuar można zmienić do 20.2.2015 r.,
 • czas występu (z wejściem i zejściem) nie może przekroczyć 15 minut,
 • o zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie przesłanego nagrania co najmniej 3 utworów z ostatnich 2 lat,
  oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego,
 • czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, nagranie, partytury, zdjęcie oraz historię zespołu należy przesłać do 20.12.2014 r.
  na adres organizatorów – mailem lub pocztą,
 • chór / zespół wokalny / schola zostaną powiadomione o decyzji komisji artystycznej do 4.1.2015 r.,
 • opłatę za uczestnictwo w wysokości:

  • 100 zł za udział do 12 chórzystów,
  • 200 zł za udział od 13 do 24 chórzystów,
  • 300 zł za udział od 25 do 40 chórzystów,
  • 400 zł za udział powyżej 40 chórzystów

  należy wpłacić po otrzymaniu decyzji o akceptacji na konto organizatorów w terminie do 31.1.2015 r.

  W przypadku braku terminowej wpłaty chór / zespół wokalny nie będzie mógł uczestniczyć w konkursie.

  W przypadku późniejszej rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

 • koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków,
 • organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia,
 • za nagrania i audiowizualne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry, zespoły, schole i dyrygenci
  nie otrzymują honorarium.

Jury:

Organizatorzy powołują skład jury spośród profesjonalnych muzyków.

Nagrody:

 • jury będzie oceniać prezentację programów konkursowych stosując skalę punktową,
 • nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:
  Grand Prix dla najwyżej ocenionego chóru lub zespołu wokalnego w całym konkursie
  Złoty Dyplom za 91 – 100 punktów
  Srebrny Dyplom za 81 –  90 punktów
  Brązowy Dyplom za 70 –  80 punktów
 • jurorzy mogą przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia, w tym Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu "Crucem tuam" Łukasza Urbaniaka na skład mieszany, nagrodzonego I miejscem w VI Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Chóralną Pieśń Pasyjną,
 • jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród,
 • werdykt jury jest ostateczny.